Công văn về việc thông báo hoạt động Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của tỉnh Yên Bái

08:39, 18/05/2023

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thực hiện Quyết định số 2912/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án khoa học xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Yên Bái.

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái đã ban hành công văn số 267/SKHCN-TCĐLCL về việc thông báo hoạt động Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau: 

    1. Địa chỉ truy cập: truyxuatnguongoc.yenbai.gov.vn

    2. Đối tượng khai thác và sử dụng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Yên Bái: các tổ chức, cá nhân.

    3. Nội dung hoạt động của Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa:

    - Thông tin các văn bản quy phạm pháp luật về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa; tin hoạt động về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

    - Cập nhật thông tin phục vụ cho hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa như: vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến, vận chuyển, kho tổng, đại lý, siêu thị, cửa hàng... đến người tiêu dùng. Đây là việc làm có ý nghĩa, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân.

    Doanh nghiệp có công cụ để quản lý, công khai nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, góp phần minh bạch thông tin trong toàn chuỗi liên kết, tạo ra giá trị của sản phẩm, tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường.  Người tiêu dùng dễ dàng tìm hiểu, tra cứu thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, từ đó có thể yên tâm với sản phẩm mà mình có nhu cầu sử dụng, đồng thời giúp cho các cơ quan quản lý xác định được chính xác, kịp thời những vấn đề về chất lượng sản phẩm cũng như vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan...