Công văn đăng ký tham gia Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của tỉnh Yên Bái

08:52, 18/05/2023

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thực hiện Quyết định số 2912/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án khoa học xây dựng Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Yên Bái.

Ngày 16 tháng 5 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn  gửi các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thông báo việc đăng ký tham gia Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Địa chỉ truy cập: truyxuatnguongoc.yenbai.gov.vn

2. Đối tượng khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Yên Bái: Các tổ chức, cá nhân.

3. Quyền và lợi ích khi tham gia Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa:

- Được cấp tài khoản để các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh xây dựng, cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với các loại sản phẩm hàng hóa.

- Được đào tạo, tập huấn về xây dựng hệ thống truy xuất và cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc. - Được xác thực và cấp mã tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa. - Được giới thiệu, quảng bá hình ảnh, bài viết về sản phẩm hàng hóa.

- Được xem xét, đánh giá tích hợp hệ thống truy xuất Quốc gia khi Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc Quốc gia chính thức đi vào hoạt động.