Vùng Sản Xuất nông nghiệp Xã Tân Thịnh

Mã vùng: VT Tân Thịnh 02

Điện thoại
0987205153
Diện tích
10ha
Sản lượng dự kiến
6000kg
Sản phẩm đang sản xuất
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Chưa có dữ liệu. Vui lòng quay lại sau
Chưa có dữ liệu cho mục này, vui lòng quay lại sau hoặc tạo mới nếu bạn là người quản lý!
Danh sách thành viên

Quản lý

BÙI THỊ HỒNG
Điện thoại 0987205153
Địa chỉ UBND xã Tân Thịnh - Xã Tân Thịnh - Thành phố Yên Bái - Yên Bái.